Úvod

Tyto stránky vznikly jako prezentace mé diplomové práce Historie matematiky na olomoucké univerzitě. Cílem této diplomové práce je pojednat o vyučování matematiky a matematicích působících na olomoucké vysoké škole. Dějiny olomoucké univerzity byly zpracovány v mnoha publikacích, ale vyučování matematice se věnují pouze okrajově a poskytují většinou pouze životopisné a bibliografické údaje o nejvýznamnějších matematicích. Dosud vydané publikace týkající se dějin matematiky v českých zemích vyzdvihují jednotlivé osobnosti bez ohledu na místo jejich působení. Vzhledem k postupně se zvětšujícímu rozdílu v úrovni olomoucké a pražské univerzity, zvláště v 18. a 19. století, se věnují tyto publikace matematikùm působícím v Praze. Tato práce si dala za cíl popsat vývoj vyučování matematiky v rámci olomoucké univerzity.

Při zpracování diplomové práce jsem vycházela jak ze sekundární literatury, tak i ze starých pramenù. Pokud není uvedeno jinak, jde u cizojazyčných publikací o vlastní překlad autorky. Citace z primární literatury jsou označovány pomocí kulatých závorek (např. (8)), ze sekundární pak pomocí hranatých závorek (napø. [9]). Seznam primární a sekundární literatury je uveden na stránkách Použitá literatura.