Poděkování

  • RNDr. Josefu Molnárovi, CSc., vedoucímu diplomové práce za odborné konzultace a přínosné poznámky
  • Mgr. Kateřině Handlové, z oddělení Starých tisků SVK v Olomouci, za pomoc při vyhledávání literatury
  • Bc. Davidu Menšíkovi za zapůjčení notebooku
  • Bc. Jacku Kopeckému za pomoc při tvorbě obrázků
  • Bc. Vladimíru Sedláčkovi za zapůjčení skeneru