Univerzita Palackého

Období po roce 1946

Univerzita byla v Olomouci obnovena v roce 1946 pod názvem Univerzita Palackého. Ústřední národní výbor v Olomouci poskytl potřebné budovy, takže mohly být budovány ústavy, laboratoře a pomocné zařízení školy. Už během letního semestru roku 1946 mohly zahájit svou činnost fakulta lékařská, po ní fakulta filozofická a po uzákonění pedagogických fakult i fakulta pedagogická. Cyrilometodějská fakulta bohoslovecká stala se jednou z fakult univerzity a zůstala jí do roku 1950, kdy byla ze svazku university vyčleněna. Na univerzitě bylo se souhlasem vlády zřízeno také dvouleté přírodovědecké studium (tzv. biennium). V rámci univerzity vznikly čtyři fakulty: teologická, lékařská, filozofická a pedagogická.

V roce 1953, kdy došlo k reorganizaci vysokoškolské přípravy středoškolských učitelů zřízením vysokých škol pedagogických, vznikla i v Olomouci Vysoká škola pedagogická s fakultou společenských věd a fakultou přírodních věd, takže Olomouc měla dvě samostatné vysoké školy (UP s fakultou lékařskou a postupně končící fakultou filozofickou a VŠP). V roce 1958 byly obě fakulty VŠP začleněny do UP jako fakulty filozofická a přírodovědecká.

K obnovení pedagogické fakulty došlo až v roce 1964 z pedagogického institutu. Ten nebyl součástí univerzity, jeho předchůdcem byla střední škola pro vzdělávání učitelů 1. - 5. ročníku.

Teologická fakulta zůstala jako jediná fakulta po zrušení univerzity v roce 1860. Jako všechny vysoké školy byla i olomoucká bohoslovecká fakulta po událostech 17. listopadu 1939 uzavřena a seminář byl rozpuštěn. Obnovena byla v roce 1947. V roce 1950 byla vyňata ze svazku Univerzity Palackého. Bohoslovcům bylo umožněno pokračovat na jediné boholovecké fakultě v Litoměřicích. Po mnoha žádostech byla v roce 1968 zřízena v Olomouci pobočka litoměřické fakulty. Pobočka však zde zůstala pouze do roku 1974. Zásadní změnu přinesl rok 1989. Studijní rok na obnovené Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě začal 8. října 1990.

Fakulta tělesné kultury vznikla v roce 1990 a právnická fakulta v roce 1991.
1827 - 1860 matematika
v tomto období