Univerzita Palackého

Období po roce 1946

Univerzita byla v Olomouci obnovena v roce 1946 pod názvem Univerzita Palackého. V rámci univerzity vznikly čtyři fakulty: teologická, lékařská, filozofická a pedagogická. Pedagogická fakulta vzdělávala učitele pro mateřské školy a školy tzv. I. a II. stupně vzdělávání. Učitelé pro II. stupeň měli možnost studovat matematiku v dvojkombinaci či trojkombinaci s dalším oborem (např. rýsování, fyzika, kreslení atd.).

Přírodovědecká fakulta v zákoně o obnovení olomoucké univerzity nemá údajně z finančních důvodů místo. Na filozofické fakultě bylo v roce 1948 se souhlasem vlády alespoň zřízeno dvouleté přírodovědecké studium (tzv. biennium), kde existoval mimo jiné i ústav matematiky. Na bienniu se studovala matematika, deskriptivní geometrie, chemie, fyzika, biologie a zeměpis. Šlo o první čtyři semestry studia učitelství na školách III. stupně, jež bylo možno dokončit na přírodovědeckých fakultách v Praze nebo Brně. Biennium se nepodařilo přetvořit v kompletní přírodovědeckou fakultu v rámci Palackého univerzity.

Jednotlivé ústavy biennia byly přetvořeny na katedry a tak v roce 1950 vznikla katedra matematiky-fyziky-chemie. Od studijního roku 1952/53 existuje samostatná katedra matematiky.

V roce 1953 byla pedagogická fakulta přeměněna na Vysokou školu pedagogickou s fakultou společenských věd a fakultou přírodních věd, takže Olomouc měla dvě samostatné vysoké školy (Univerzitu Palackého s fakultou lékařskou a postupně končící fakultou filozofickou a Vysokou školu pedagogickou).

Vysoká škola pedagogická byla spojena v roce 1958 s Univerzitou Palackého a 1. září 1959 byla přejmenována Fakulta přírodních na Univerzity Palackého na Přírodovědeckou fakultu, přičemž studium bylo prohloubeno a prodlouženo na pět let. Těžiště fakulty se začalo přesouvat ze studia učitelského na odborné, které začíná oficiálně rokem 1962. Na přírodovědecké fakultě existovaly tři matematické katedry: katedra algebry a geometrie, katedra matematické analýzy, katedra metodiky matematiky a elementární matematiky. K nim přibylo roku 1962 výpočtové středisko, které mělo sloužit mimo jiné studijní specializaci numerická matematika. V roce 1978 vznikla katedra kybernetiky a matematické informatiky a v roce 1987 katedra výpočetní techniky, garantující výuku učitelství výpočetní techniky. Obě katedry se spojily v katedru matematické informatiky v roce 1990. Ve stejném roce byla katedra metodiky matematiky a elementární matematiky včleněna do katedry algebry a geometrie. Katedra matematické analýzy změnila v roce 1976 název na Katedru matematické analýzy a numerické matematiky a v roce 1996 byla přejmenována na Katedru matematické analýzy a aplikací matematiky.

Na přírodovědecké fakultě lze dnes studovat matematiku v pětiletém denním studiu, a to v odborném studijním oboru Matematika a její aplikace se zaměřením: matematická analýza, aplikace matematiky v ekonomii nebo matematické a počítačové modelování a jako učitelství v kombinaci s dalším oborem. Obor Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví probíhá jako tříleté bakalářské studium. Matematické katedry zajišťují také postgraduální studium. Matematika je vyučována i v řadě dalších oborů (např. matematická informatika, geografie-geoinformatika, aplikovaná fyzika a další).

K obnovení pedagogické fakulty došlo až v roce 1964 z pedagogického institutu. Ten nebyl součástí univerzity, jeho předchůdcem byla střední škola pro vzdělávání učitelů 1. - 5. ročníku. Na institutu existovala od roku 1959 katedra přírodních věd a výrobní práce (s oddělením matematiky, fyziky, chemie, biologie dítěte a základů výroby). Samostatná katedra matematiky vznikla v roce 1962. Pedagogická fakulta se orientuje na přípravu učitelů pro oblast základního a speciálního školství.